Jesteśmy grupą pedagogów i rodziców której pasją jest kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia tak, aby w przyszłości nasze dzieci jako dorośli stały się wzorem do naśladowanie dla innych. Będziemy dążyć do tego aby nasze dzieci wyróżniała radość życia, wysokie standardy moralne i chęć do pełnego pasji, pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko.

  Szkoła Emmanuel zapewnia dzieciom edukację na wysokim poziomie oraz rozwój moralny oparty o wartości biblijne. Realizując podstawę programową i opierając się o solidne, chrześcijańskie fundamenty zapewniamy dzieciom warunki do integralnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej.
  Jesteśmy szkołą dbającą nie tylko o jakość nauczania, ale przede wszystkim o wszechstronny rozwój dziecka w każdym możliwym aspekcie. Przede wszystkim kładziemy nacisk na relacje społeczne uczniów oraz ich dobrostan psychiczny. Dlatego zatrudniamy najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie: nauczycieli doświadczonych, ale także otwartych na potrzeby powierzonych im dzieci.

  W naszej placówce uczą się również dzieci niepełnosprawne, które są objęte kompleksową opieką naszych specjalistów. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi z:
  Autyzmem – jest to zaburzenie rozwojowe, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.
  Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek.

  Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów społecznych i porozumiewania się. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im porozumienie z innymi i stosunek do świata zewnętrznego. Chorzy mogą wykonywać te same, stereotypowe ruchy ciała ( np. machanie ręką, kołysanie się ), wykazywać nietypowe reakcje wobec ludzi, lub przywiązanie do przedmiotów, czy sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w rutynie. W niektórych przypadkach może występować agresja i/lub samookaleczanie się.

  Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym- częstszym niż zespół Down’a. Jednak większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników służby zdrowia, świata nauki, nadal nie rozumie jak autyzm oddziałuje na osoby chore i jaki jest najlepszy sposób pracy z osobami cierpiącymi na autyzm.
  Zespołem Aspergera – jest to zaburzenie rozwoju, które w pewien sposób mieści się w spektrum autyzmu, jako odmienny styl poznawczy. Inne definicje, zapisane w klasyfikacji chorób DSM-IV oraz ICD-10 określają zespół Aspergera jako grupę całościowych zaburzeń rozwojowych występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Wśród najbardziej charakterystycznych cech, jakie związane są z chorymi na zespół Aspergera, wymienia się:
   Upośledzenie komunikacji słownej,
   Upośledzenie komunikacji pozasłownej
   Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
   Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
   Specyficzne zainteresowania, które przyjmują nawet formę obsesji,
   Awersję wobec zmian.
  Zespołem Downa – Zespół Downa spowodowany przez defekt chromosomów somatycznych. Schorzenie to jest wadą genetyczną, wywołującą nieprawidłowości w organizmie. Za taki stan rzeczy odpowiadania istnienie dodatkowego chromosomu 21. Zespół Downa dotyka wiele osób na całym świecie. Osoby z Zespołem Downa można rozpoznać po charakterystycznym wyglądzie.
  Dzieci dotknięte zespołem Downa nie rozwijają się tak jak ludzie zdrowi, nie posiadający dodatkowego chromosomu. Ich rozwój jest opóźniony, co nie oznacza że nie są one w stanie normalnie funkcjonować. Odpowiednie wsparcie, pomoc w trakcie uczenia się, a także spełnianie jego potrzeb jest w stanie wiele zdziałać dla dziecka. Ważna jest także odpowiednia opieka zdrowotna. Rodzice powinni również pamiętać o zapewnieniu takiemu dziecku poczucia bezpieczeństwa.
  Zespołem Angelmana – Zespół Angelmana to rzadka choroba genetyczna, którą cechują zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego, upośledzenie umysłowe, niecodzienny sposób poruszania się, a także dysmorfię twarzy. Przebieg ciąży jest prawidłowy, a dzieci rodzą się dobrze rozwinięte. Mają właściwą masę ciała i odpowiednią jego długość. Pierwsze niepokojące objawy, związane z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, obserwuje się między 6., a 9., sporadycznie do12. miesiąca życia. Dzieci mają poważne trudności z mową i koordynacją ruchową.
  Zespołem Retta – to dziedziczne, neurologiczne postępujące zaburzenia, objawiające się zatrzymaniem i regresją rozwoju umysłowego i fizycznego (szczególnie w sferze mówienia i użycia rąk). Występuje tylko u dziewczynek. Może być mylony z autyzmem i dziecięcym porażeniem mózgowym. Dzieci z tym zespołem nazywane są milczącymi aniołami ze względu na problemy z mową, najczęściej jej brak.
  Dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią – Dysleksję definiujemy jako specyficzne trudności występujące u dzieci w uczeniu się jednej lub kilku umiejętności: czytania, pisania, ortografii i innych form komunikacji pisemnej, którym mogą towarzyszyć trudności w wielu dziedzinach. Trudności te nie są rezultatem ogólnego opóźnienia rozwoju czy wynikiem osłabienia wrażliwości zmysłowej. Są wynikiem zmian w centralnym układzie nerwowym.

  W celu precyzyjnego wskazania trudności u dziecka używa się trzech określeń:

  dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

  Ich rozumienie jest następujące:
   Dysleksja – to trudności w opanowaniu umiejętności czytania.
   Dysgrafia – to zaburzenia dotyczące techniki pisania, objawiające się niskim poziomem graficznym pisma.
   Dysortografia – to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, również zasad ortograficznych.
   Zaburzenia te najczęściej współwystępują, ale mogą mieć charakter izolowany. W starszym wieku szkolnym kłopoty z czytaniem zmniejszają się, a czasem ustępują, natomiast trudności w pisaniu utrzymują się przez wiele lat.
   Dyskalkulia – zaburzenia zdolności matematycznych
  Padaczką – stan chorobowy, który przejawia się nawracającymi zaburzeniami czynności mózgu pod postacią rozmaitych napadów. Napady te są klinicznym wyrazem nadmiernej i nieprawidłowej czynności pewnych grup komórek, nerwowych ośrodkowego układu nerwowego. Objawy kliniczne napadu zależą od tego, jaka struktura czynnościowo-anatomiczna mózgu bierze w nim udział.

  Cukrzycą – jest chorobą metaboliczną, w której ulegają uszkodzeniu komórki trzustki produkujące insulinę. Początkowo występuje jej niedobór, a potem całkowity brak. Nie wszystkie czynniki powodujące cukrzycę są do końca wyjaśnione.

  oraz wieloma innymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie zgodnie z jego potrzebami, możliwościami oraz zaleceniami PPP.

  Ściśle współpracujemy z rodzicami.
  Oferujemy także naukę z systemie homeschoolingu czyli edukacji domowej umożliwiając uczniom uczestnictwo w ciekawych warsztatach, wycieczkach, zabawach integracyjnych. Egzaminy prowadzimy w przyjaznej atmosferze w dogodnych dla ucznia warunkach.
  Szkoła „Emmanuel” uczy w sposób niestandardowy, uciekając się do elementów metodyki Montessori, szkoły demokratycznej, tutoringu oraz własnych autorskich form pracy z dziećmi.

  ——Klasy w naszej szkole liczą do 15 dzieci—–

  Naszym celem nie jest tylko przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności ale także właściwe ukształtowanie ich charakteru. Pragniemy aby nasi uczniowie potrafili słuchać, wyciągać wnioski, oceniać poglądy i bronić swojego zdania z szacunkiem dla słuchacza. Odkrywamy przed dziećmi przykłady chrześcijańskich bohaterów, pełnych poświecenia i pasji, którzy dokonywali przełomów w dziedzinie nauki, medycyny, architektury, sztuki, filozofii czy również na polu misyjnym, aby poprawić jakość życia ludzi w każdym zakątku świata.
  Chcemy nauczyć dzieci aby przykazania Boże realizowały w swoim życiu w praktyce, mając za przewodni werset przykazanie
  „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego”
  (Ew. Mateusza 22:37-38, Biblia Warszawska).

  Od wielu lat rozwijaliśmy edukację chrześcijańską w Krakowie w szkole „Uczeń” z ogromnym sukcesem. Zdobywaliśmy doświadczenia uczestnicząc w konferencjach i warsztatach w kraju i za granicą. Kształciliśmy kadrę pedagogiczną przygotowując nauczycieli do pełnienia funkcji wychowawcy klasy, pedagoga, oligofrenopedagoga. Dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Jesteśmy znani w środowisku oświatowym w Krakowie z solidności, profesjonalizmu, rzetelności, otwartości na problemy indywidualne dziecka, kształcenia dzieci niepełnosprawnych na najwyższym poziomie, a także z uśmiechu i optymizmu w podejmowaniu wyzwań.
  Dla nas Rodzice są partnerami, największymi ekspertami w dziedzinie znajomości, możliwości i potrzeb swoich dzieci.

  • Zapewniamy integralny rozwój dziecka we wszystkich płaszczyznach
  • Małoliczne klasy – do 15 uczniów
  • Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci
  • Kształtujemy charakter naszych dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie
  • Rodzice współtworzą szkołą i współdecydują o tym, co się w niej dzieje
  • Okazujemy szacunek i miłość naszym podopiecznym pokazując im na własnym przykładzie, jak mają postępować wobec innych
  • Grono pedagogiczne jest starannie dobrane. Nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje oraz cechują się kreatywnością i niestandardowym podejściem do procesu edukacji. Całą kadrę wyróżniają wysokie standardy moralne, miłość do dzieci, pasja do edukacji oraz wychowywania uczniów w duchu chrześcijańskim.
  • Nasza szkoła jest otwarta na uczniów niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Szczycimy się tym, że u nas każdy uczeń jest traktowany indywidualnie i może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości,
  • Współpracujemy ze szkołami w kraju i za granicą
  • Realizujemy projekty UE oraz strukturalne poprawiając warunki edukacyjne, organizując wymiany uczniów
  • Mamy urozmaicony program nauczania
  • Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w której przygotowaniu bierzemy pod uwagę zainteresowania uczniów oraz sugestie rodziców,
  • Prowadzimy edukację domową (dla uczniów niepełnosprawnych zapewniamy zajęcia za specjalistami).

  Szkoła Emmanuel znajduje się we własnym budynku na os. Uroczym 14. Na I piętrze mamy 11 nowoczesnych sal lekcyjnych w przyjaznych kolorach. Sale są wyposażone w ergonomiczne ławeczki i krzesełka, multimedia, 65′ dotykowe ekrany oraz inne nowoczesne środki dydaktyczne. Do dyspozycji mamy przestronną aulę oraz własny ogrodzony teren wokół szkoły z placem zabaw. Uczniowie przebierają się w szatni na poziomie -1. Na terenie szkoły znajduje się stołówka, gdzie podawane są smaczne, zdrowe posiłki, bogate w warzywa i owoce. Otwarty sekretariat oraz punkt kontroli wstępu do budynku, w którym uzyskacie Państwo wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły jest na parterze na prawo od wejścia do szkoły. Na wprost od sekretariatu udostępniamy dla Państwa poczekalnię z automatem do kawy. Cały teren szkoły jest monitorowany.

  Szkoła Podstawowa „Emmanuel” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Postanowienia Małopolskiego Kuratora Oświaty nr SEPZ-1.543.24.2015.JS a także Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 8/15, wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 4430.2.42.

  REGON: 361625140

  Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel” uzyskała status Niepublicznej ośmioletniej Szkoły Podstawowej na podstawie Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem: 63/17, której z dniem podjęcia działalności, tj. 01 września 2015 r. przysługują uprawnienia szkoły publicznej.

  Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa –
  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z włączonymi oddziałami Gimnazjum –  POBIERZ

  WIDEO