Trwa rekrutacja do klasy pierwszej i kolejne lata

Aby uzyskać więcej informacji skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas!
Jeśli jesteś zdecydowany, aplikuj online za pomocą formularza zgłoszeniowego

Rekrutacja zakończy się w dniu 01 września

lub w momencie dopełnienia liczby 15 uczniów w klasie.

CZTERY ETAPY REKRUTACJI

Kliknij tutaj aby zapoznać się z warunkami rekrutacji.

Aby usprawnić proces rekrutacji, została ona podzielona na cztery etapy:

Rekrutacja uczniów prowadzona jest na podstawie § 24 Statutu Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Emmanuel”.

 1. Dzieci i rodzice, którzy po zapoznaniu się z jej stanowiskiem doktrynalnym i statutem, powinni wyrazić pisemną zgodę na naukę dziecka w szkole.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a po okresie przejściowym 6 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Uczniowie mogą być przyjęci, po spełnieniu przez ich rodziców niżej wymienionych warunków:
  1. zapisanie dziecka na liście w sekretariacie szkoły,
  2. zapoznanie się z misją szkoły,
  3. rozmowa Dyrekcji z rodzicami oraz z dzieckiem,
  4. uregulowanie odpowiednich opłat wg regulaminu opłaty stałej,
  5. Uregulowanie opłaty jednorazowego wpisowego.
 4. W sytuacjach, gdy jest zgłoszona większa ilość kandydatów niż miejsc, pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają uczniowie:
  1. których rodzeństwo uczy się w tej szkole,
  2. których rodzice są pracownikami szkoły.

KROK 1. ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ, STATUTEM ORAZ MISJĄ I WIZJĄ SZKOŁY

Na tym etapie, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią statutu
szkoły i obowiązującymi regulacjami – wszystko znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.
Po akceptacji zapraszamy do
drugiego etapu.

KROK 2. ROZMOWA Z RODZICAMI – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Podczas indywidualnej rozmowy z dyrekcją, rodzice i uczniowie
dowiadują się wszystkiego o zasadach funkcjonowania szkoły, programie,
zajęciach pozalekcyjnych i warunkach finansowych.
Jest to czas zadawania pytań i wzajemnego poznania się.
Rozmawiamy także o mocnych stronach ucznia.
Zapraszamy do etapu trzeciego.

KROK 3. WIZYTA DZIECKA NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH

To kolejny etap w którym dziecko poznaje infrastrukturę szkoły,
nauczycieli oraz kolegów i koleżanki. Na tym etapie dziecko decyduje się
czy chce być z nami.
Zapraszamy do etapu czwartego.

KROK 4. WSPÓLNE PODSUMOWANIE SPOTKAŃ

Organizowane jest spotkanie podsumowujące podczas którego obie
strony wyrażają swoje spostrzeżenia wątpliwości i sugestie.
Spotkanie może zakończyć się podpisaniem umowy o nauke w szkole.

APLIKUJ ONLINE!

Chcesz zapisać do nas Twoje dziecko? Skorzystaj z kwestionariusza online!