Jesteśmy grupą pedagogów, których pasją jest wspieranie młodzieży decydującej się na wybór jednej z najciekawszych form edukacji, tj. homeschoolingu.

Chcemy towarzyszyć uczniom w ich w edukacyjnej podróży. Motywować i służyć dydaktycznym oraz merytorycznym wsparciem. Podpowiadać, jak się uczyć i inspirować do odkrywania pasji zgodnych z daną dziedziną naukową. Chcemy pokazywać, że nauka zgodna z podstawą programową może być naprawdę interesująca w formie edukacji domowej.

Oferujemy szeroko pojęte wsparcie młodzieży w procesie edukacyjnym, poprzez organizację konsultacji z nauczycielami, warsztatów przedmiotowych, kursów przygotowujących do matury.

Dbamy o rozwój społeczny młodzieży. Uczniowie w liceum Emmanuel mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach muzealnych, wystawach edukacyjnych oraz zajęciach na uniwersytetach.

Każdy uczeń liceum Emmanuel ma dostęp do platformy edukacyjnej Moodle, na której znajdują się zagadnienia egzaminacyjne oraz materiały umożliwiające właściwe przygotowanie się do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Oferujemy możliwość podejścia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ciągu całego roku szkolnego.

Naszym celem jest motywowanie uczniów, którzy rozpoczęli przygodę z edukacją domową, do zdobywania wiedzy i umiejętności na poziomie liceum. Organizowanie egzaminów klasyfikacyjnych w atmosferze szacunku i wzajemnego zrozumienia, z zachowaniem wszelkich standardów obiektywizmu i sprawiedliwości w ocenie egzaminów. Inspirowanie uczniów do właściwego przygotowania się do egzaminu dojrzałości.

Liceum powstało w roku 2016 z inicjatywy trzech rodzin, które zdecydowały się na tego typu formę edukacji dla swoich dzieci. Rodziny te wierzyły w ideę edukacji domowej i zaszczepiały tę ideę w umysłach innych ludzi. Od tamtego momentu do liceum Emmanuel dołączyły dziesiątki rodzin i uczniów.

Liceum Emmanuel prowadzi wyłączeni edukację domową. Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych, jak i egzaminu maturalnego dla uczniów edukacji domowej, co potwierdzają nasi absolwenci.

Nasze doświadczenie potwierdzone jest certyfikatem przyznanym przez Instytut Educatio Domestica oraz opiniami absolwentów, obecnych uczniów i ich rodziców (dostępne na stronie internetowej w zakładce aktualności).

 • Uczeń i jego rodzic otrzymuje rzetelną informację na temat funkcjonowania w szkole.
 • Profesjonalne przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, według opracowanego harmonogramu, podanego do wiadomości uczniów i ich rodziców.
 • Profesjonalna obsługa administracyjno-prawna rodziców i uczniów.
 • Kompleksowe wsparcie uczniów w procesie edukacyjnym.
 • Indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia.
 • Przyjazna atmosfera w szkole (zrozumienie, wzajemna akceptacja, dialog, szacunek).
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielem danego przedmiotu.
 • Warsztaty przedmiotowe.
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
 • Platforma edukacyjna Moodle.
 • Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym i wojewódzkim.
 • Umożliwiamy ubieganie się o stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN i dyrektora liceum zgodnie z wytycznymi.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” w swojej ofercie posiada sale wykładowe, wyposażone w ergonomiczne krzesła i stoliki, multimedia oraz inne nowoczesne środki dydaktyczne m. in. monitory 65 calowe. Liceum posiada profesjonalnie wyposażoną salę chemiczną, gdzie uczniowie pod okiem nauczyciela mogę przeprowadzać różne doświadczenia.

Matury odbywają się w przestronnych salach oraz w auli szkoły, która służy także jako miejsce spotkań integracyjnych i uroczystości szkolnych. Niewątpliwym atutem naszej lokalizacji jest również szybki dojazd samochodem na miejsce z możliwością pozostawienia auta na naszym parkingu.

 • Edukacji domowej nie należy mylić z indywidualnym nauczaniem.
 • W edukacji domowej rodzic jest nauczycielem dla swojego dziecka. Starsi uczniowie uczą się sami lub przy wsparciu innych osób.
 • Odpowiedzialność za edukację dziecka w systemie edukacji domowej ponosi rodzic dziecka, a po ukończeniu 18 lat odpowiedzialność za edukację spoczywa na uczniu.
 • Szkoła wspiera ucznia w jego edukacji. W szkole uczeń znajdzie pomoc w charakterze warsztatów i konsultacji z nauczycielami oraz będzie mógł skorzystać ze środków dydaktycznych, w które wyposażona jest szkoła.
 • Uczniowie są wpisani na listę uczniów szkoły.
 • Uczniowie nie uczęszczają na zajęcia lekcyjne w formie stacjonarnej.
 • Uczniowie uczą i przygotowują się do egzaminów klasyfikacyjnych w domu.
 • Uczniowie są zobowiązani zdać roczne egzaminy klasyfikacyjne. Ocena z egzaminu jest oceną końcową na świadectwie.
 • Na edukację domową można się zapisać w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego.
 • Edukacja domowa jest alternatywą dla szkoły stacjonarnej. Jest skierowana do ludzi świadomych i odpowiedzialnych. Wybierają ją osoby, które pragną wolności w procesie edukacji, osoby które chcą odejść od standardowego systemu (stacjonarnego) oraz te, które pragną mieć czas na rozwój własnych pasji i zainteresowań.
 • Edukacja domowa kształtuje w dzieciach umiejętność samodzielnego myślenia.
  W edukacji domowej uczniowie mogą przyswajać wiedzę w różnym tempie i w różny sposób.
 • Edukacja domowa wyrabia nawyk samodzielnej i twórczej pracy.
 • Edukacja domowa motywuję ucznia do zdobywania wiedzy „po prostu”, a nie z obawy przed otrzymaniem złej oceny czy kompromitacją na tle klasy.

Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W liceum Emmanuel mile widziani są wszyscy uczniowie, również Ci, którzy posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaną z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła, w oparciu o zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy dla uczniów Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) oraz finansuje z dotacji oświatowej zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne ucznia.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, prawa oświatowego oraz Postanowienia Małopolskiego Kuratora Oświaty nr SEPZ-1.543.69.2015.MK a także Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 27/15, wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 4430.6.27.
REGON: 362570211
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” jest niepublicznym trzyletnim i czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, któremu z dniem podjęcia działalności, tj. z dniem 01 września 2016 r. przysługują uprawnienia szkoły publicznej

BACK