Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, prawa oświatowego oraz Postanowienia Małopolskiego Kuratora Oświaty nr SEPZ-1.543.69.2015.MK a także Zaświadczenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 27/15, wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 4430.6.27.
REGON: 362570211
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” jest niepublicznym trzyletnim i czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, któremu z dniem podjęcia działalności, tj. z dniem 01 września 2016 r. przysługują uprawnienia szkoły publicznej

Nauczyciele Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel” – zostali dobrani bardzo starannie pod każdym względem. Niektórzy z nich pracując z nami dali się poznać jako cudowni ludzie, którzy zawód nauczyciela traktują jak pasję i służbę a nie etat. Wielu z nich to nauczyciele akademiccy. Chcemy poprzez nich dotrzeć do wielu uczelni krakowskich, w Polsce a także za granicą. To oni wprowadzą młodzież w świat dalszej edukacji na uczelniach wyższych.

Lokalizacja Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel” – os. Urocze 14 to przestronny i bardzo przyjazny budynek położony w zacisznym, pełnym zieleni miejscu, a wokół jest dużo miejsca na relaks, rozpalenie grila czy „posiedzenie” na trawniku. Młodzież może spokojnie bez żadnych utrudnień dojechać z całego Krakowa oraz z pobliskich miejscowości i gmin. Dojazd środkami MPK z każdego miejsca Krakowa, 1000 m od Placu Centralnego, gdzie zatrzymują się także busy.

Infrastruktura – Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” w swojej ofercie posiada sale wykładowe, wyposażone w ergonomiczne krzesła i stoliki, multimedia oraz inne nowoczesne środki dydaktyczne m. in. monitory 65 calowe. Liceum posiada profesjonalnie wyposażoną salę chemiczną – laboratorium, gdzie uczniowie pod okiem nauczycieli akademickich przeprowadzają różne doświadczenia.
Lokalizacja w centrum Nowej Huty daje możliwości odbywania atrakcyjnych zajęć w terenie oraz umożliwia szybki dojazd. Niewątpliwym atutem naszej lokalizacji jest również szybki dojazd samochodem na miejsce z możliwością pozostawienia auta na naszym parkingu.

Dostępność
czesne: 100,00 zł/m-c, opłata wpisowe: 0,00 zł/rok, 4 sesje egzaminacyjne ustne, 6 sesji pisemnych w roku:  0,00 zł/rok, e-dziennik: 50,00 zł/rok, ubezpieczenie: 50 zł/rok – nieobowiązkowe, dostęp do platformy edukacyjnej Moodle –  50 zł/rok.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” umożliwia kształcenie na wysokim poziomie – dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki wiedzy i odkryć swoją pasję.

Indywidualne podejście – ze względu na mało liczne grupy w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Emmanuel”, każdy może czuć się zauważony a jego potrzeby zaspokojone. Każdy ma szansę rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinach, które są jego pasją jak również skorzystać z zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, korekcyjnych i rewalidacyjnych tak, odkrywając swój potencjał. W edukacji domowej istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z danego przedmiotu – z treści programowych obowiązujących w danej klasie z nauczycielem prowadzącym zajęcia i egzamin klasyfikacyjny. Konsultacje te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Organizujemy także matury próbne jak również konsultacje dla uczniów ostatniej klasy stricte pod kątem egzaminu maturalnego.

Atmosfera – podobnie jak w szkołach podstawowych i gimnazjum „Emmanuel”, gdzie prowadzimy edukację domową, życzymy sobie, aby atmosfera w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Emmanuel” był rodzinna, aby pomiędzy nami było zrozumienie, wzajemna akceptacja i pomoc, wspólne pasje i wspólne działania, zaś kadra dołoży wszelkich starań, by wszyscy uczniowie czuli się szczęśliwi i osiągali jak najlepsze wyniki edukacyjne.

Przygotowanie do dalszej edukacji na uczelniach wyższych – nauczyciele Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel” to także pracownicy naukowi uczelni krakowskich. Mając na co dzień doświadczenie ze studentami z uniwersytetów i akademii krakowskich naturalnie wprowadzają młodzież w świat studencki i środowisko akademickie poprzez czynny udział w warsztatach, korzystanie z laboratoriów, branie udział w sympozjach, konferencjach oraz zwiedzając uczelnie wyższe.

Podstawowym celem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel” jest stworzenie odpowiednich warunków dla pełnego rozwoju osobowego (duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego) wszystkich osób uczestniczących w zajęciach w zgodzie z zasadami zawartymi w Piśmie Świętym, szanując wolność każdego a jednocześnie pozostając w ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
Realizując ten cel Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel”:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy;
 2. umożliwia zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie i umiejętności przewidzianych dla uczniów liceum zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz autorskimi programami nauczania przygotowując ich do podjęcia dalszego kształcenia;
 3. wychowuje i opiekuje się uczniami w duchu szacunku, wolności
  i odpowiedzialności;
 4. wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
 5. współpracuje z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” jest dostępne dla wszystkich, którzy pragną w nim realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:

 1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego w liceum;
 2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu;
 3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Proces wychowawczy i formacyjny w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Emmanuel” opiera się na relacji osobowej nauczyciela i ucznia oraz na pozytywnym przykładzie życia dawanym wychowankom przez nauczycieli i wychowawców.
Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie liceum ogólnokształcącego Szkoła w szczególności:

 1. wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody;
 2. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy indywidualne i celowe wsparcie według możliwości Szkoły (uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program lub tok nauczania, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych placówki).

Priorytetem realizowanym w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Emmanuel” jest:

 1. ukazywanie chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dojście do syntezy wiary, wiedzy i kultury;
 2. pomaganie we wszechstronnym rozwoju osobowym w oparciu o wcześniej ustalone wspólnie cele wynikające z indywidualnego uzdolnienia;
 3. angażowanie wszystkich nauczycieli, tutorów oraz rodziców w proces wspierania rozwoju każdego ucznia, biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje i potencjał;
 4. otwarcie się na międzyszkolną wymianę myśli i doświadczeń;
 5. podtrzymywanie więzi z absolwentami Szkoły.

BACK