Uczniowie liceum „Emmanuel" mają możliwość ubiegania się o stypendium

 

PREZESA RADY MINISTRÓW

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły,
  której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję
  z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkoleśrednią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowidanej szkołyna okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

W każdym roku szkolnym szkoła monitoruje średnią ocen i proponuje uczennicy/uczniowi spełniającemu wymogi wnioskowanie o stypendium Prezesa Rady Ministrów

MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowiuczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

W przypadku spełniania kryteriów formalnych stypendium Ministra Edukacji Narodowej  (punkty 1, 2, 4 i 5 powyższej listy) prosimy o informację do 31 maja każdego roku (obowiązują terminy składania wniosków). Wniosek składa szkoła. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 1. Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea przyznawane jest co roku przez Prezydenta Miasta Krakowa dla uzdolnionego ucznia krakowskiej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, dla którego sytuacja materialna jest barierą na drodze dalszego rozwoju tzn. kontynuacji nauki w szkole wyższej.
 2. Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół samorządowych
  i niesamorządowych, po zaopiniowaniu ich przez Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców.
 3. Wniosek o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty w terminie do końca maja danego roku kalendarzowego.
 4. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i zawierać opis osiągnięć ucznia, opis jego sytuacji materialnej.
 5. Zaświadczenie z uczelni o przyjęciu kandydata na studia wyższe, które jest niezbędnym warunkiem do otrzymania nagrody należy dostarczyć najpóźniej do 15 października roku kalendarzowego, w którym odbywa się edycja nagrody.
 6. Laureata stypendium wybiera Kapituła, której skład określa Prezydent Miasta Krakowa
  w drodze zarządzenia.
 7. W drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa określany jest również wzór wniosku o przyznanie stypendium.
 8. Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea będzie wręczane uzdolnionemu uczniowi na uroczystości zorganizowanej do końca grudnia danego roku kalendarzowego.
 9. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Wysokość ustala Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

NAGRODA EDUKACYJNA STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA

 1. Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być przyznana uczniowi, który w bieżącym roku szkolnym spełnił łącznie następujące warunki:
   1. jest laureatem najwyższego stopnia:
    • konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
     i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 z późn. zm.),
    • konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. nr 224 poz. 1346).
   2. wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia uzyskując w klasyfikacji rocznej:
    • wzorową ocenę z zachowania,
    • średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie nie niższym niż 4,8 w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej,
   3. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych.
    Nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek nauki poza szkołą na podstawie art. 37 ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 2. Nagrodami Edukacyjnymi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa nagradzanych będzie nie więcej niż 5 uczniów spośród wszystkich uczniów poszczególnych typów szkół.
 3. Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczeń może otrzymać tylko jeden raz na danym etapie edukacyjnym.
 4. Nagrody Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wypłacane są jednorazowo w formie nagrody pieniężnej. Wartość nagrody ustala Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia uwzględniając wysokość środków zaplanowanych
  w budżecie Gminy Miejskiej Kraków.
 5. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje wyłącznie dyrektorowi szkoły.
 6. Kandydaci do Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zgłaszani są Prezydentowi Miasta Krakowa po zakończeniu klasyfikacji rocznej
  i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej w terminie do 10 lipca roku,
  w którym odbywa się dana edycja. Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania nagrody
  świadectwo szkolne, zaświadczenie wydane przez organizatora olimpiady, konkursu, turnieju.
 7. Wyboru nagrodzonych dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja przedstawia wyniki pracy Prezydentowi Miasta Krakowa do końca września danego roku kalendarzowego. Przy ustalaniu pierwszeństwa w otrzymaniu nagrody komisja kieruje się liczbą, a następnie zasięgiem konkursów, olimpiad, turniejów,
  w których uczeń uzyskał miano laureata. Nagrody wręczane są na uroczystości zorganizowanej w roku, w którym odbywa się edycja. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa określa Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY

Nagrodą Dyrektora Szkoły uczeń może zostać nagrodzony za wzorowe wypełnianie obowiązków uczniowskich określonych w Statucie, wyróżniające postępy w nauce, zauważalne osiągnięcia w pracy nad własnym rozwojem, pilność, pracowitość, wzorową kulturę bycia, stuprocentową frekwencję, godne reprezentowanie Szkoły, uczestnictwo w konkursach i innych formach współzawodnictwa, koleżeńską postawę, niesienie pomocy innym, działania podejmowane w wolnym czasie na rzecz Szkoły albo innych osób, zaangażowanie w życie religijne, pracę w samorządzie uczniowskim.

NAGRODA OSOBY PROWADZĄCEJ

Nagrodą Osoby prowadzącej szkołę, tj. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja uczeń może zostać nagrodzony za wzorowe wypełnianie obowiązków uczniowskich określonych w Statucie, wyróżniające postępy w nauce, zauważalne osiągnięcia w pracy nad własnym rozwojem, pilność, pracowitość, wzorową kulturę bycia, stuprocentową frekwencję, godne reprezentowanie Szkoły, uczestnictwo w konkursach i innych formach współzawodnictwa, koleżeńską postawę, niesienie pomocy innym, działania podejmowane
w wolnym czasie na rzecz Szkoły albo innych osób, zaangażowanie w życie religijne, pracę
w samorządzie uczniowskim.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 90h, 90i)
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 4. ZARZĄDZENIE Nr 3488/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea
 5. ZARZĄDZENIE Nr 2532/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18.09.2015 r. w sprawie przyznania Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.
 6. Statut Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Emmanuel”
BACK