EDUKACJA DOMOWA - SZKOŁA PODSTAWOWA
REKRUTACJA W ROKU 2021/2022 BEZ OPINII Z PPP I REJONIZACJI
możliwość zdawania egzaminów on-line

NASZA OFERTA:

 • EGZAMINY I KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI MOŻLIWE W FORMIE ON-LINE!
 • Dostęp do szkolnej platformy z materiałami edukacyjnymi,
 • Nieodpłatny dostęp do szkolnego pakietu office i Teams Windows,
 • Możliwość dostosowania terminów egzaminów do indywidualnych potrzeb Rodziców i Ucznia,
 • Konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej – na bieżąco,
 • Możliwość spotkań ze specjalistami (Psycholog, Pedagog specjalny, Neurologopeda, Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeuta, dentysta i pielęgniarka szkolna i inni),
 • Możliwość uzyskania wsparcia w zakresie finansowania zajęć specjalistycznych oraz zakupu materiałów dydaktycznych,
 • Zapraszamy uczniów do skorzystania z ciekawych zajęć pozalekcyjnych i zajęć specjalistycznych
 • Cykliczne warsztaty edukacyjne z wybranych przedmiotów,
 • Egzaminy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze,
 • Możliwość skorzystania z indywidualnie napisanego planu pracy tygodniowej/miesięcznej/rocznej,
 • Bieżąca komunikacja z Nauczycielami i Dyrekcją odbywa się poprzez e-dziennik,
 • Przyjazny i uśmiechnięty sekretariat jest do Państwa dyspozycji pod mailem i nr telefonu, a także codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,oo – 16,oo

NAUKA W FORMIE EDUKACJI DOMOWEJ ZWOLNIONA JEST Z OPŁAT:

 • Wpisowego,
 • Czesnego,
 • Za egzaminy semestralne, roczne.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły lub specjalistą ds. edukacji domowej,
w celu omówienia warunków współpracy.


Możliwość indywidualnego uzgodnienia terminów egzaminów w zakresie danych przedmiotów

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja wspiera kształcenie dzieci w Polsce. Naszym pragnieniem i celem stało się wychowanie pełnego pasji, odpowiedzialnego młodego pokolenia, które będzie pozytywnie oddziaływało na społeczeństwo. Ten cel realizujemy poprzez m.in tworzenie placówek edukacyjnych oferujących kształcenie oparte na biblijnych zasadach, wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli i pracowników systemu oświaty.

Pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia jest Jacek Weigl – pełen pasji ojciec czwórki dzieci. Zgromadził wokół siebie grupę osób z kilkunastu środowisk chrześcijańskich w Warszawie, które tak jak on chciały wysokiego poziomu kształcenia dla swoich dzieci oraz właściwego ukształtowania ich charakteru. Aktualnie Andrzej Witek, prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja, mąż, ojciec trzech córek, dziadek, chrześcijanin – naśladowca Chrystusa, działacz na rzecz dzieci i młodzieży.

DOKUMENTY

PRZED DECYZJĄ O ZAPISIE – do poczytania

 • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI – POBIERZ
 • REGULAMIN PRACY EDUKACJI DOMOWEJ – POBIERZ
 • STATUT SZKOŁY – POBIERZ
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI – POBIERZ
 • PŁATNOŚCI W SZKOLE „EMMANUEL” – KOMUNIKAT z dn. 01.09.2022 – POBIERZ

DZIECI DO SZKOŁY – dokumenty rekrutacyjne

 1. KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA NA UCZNIA – POBIERZ
 2. WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA NAUKĘ POZA SZKOŁĄ – POBIERZ
 3. OŚWIADCZENIE DO ZAPEWNIENIA WARUNKÓW – POBIERZ
 4. ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW – POBIERZ
 5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – POBIERZ

DZIECI W SZKOLE – informacje pomocnicze

 • WYKAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW – POBIERZ
 • KALENDARZ PRACY SZKOŁY – POBIERZ
 • TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH – POBIERZ
 • PLATFORMA MOODLE – POBIERZ
 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – POBIERZ
 • POLISA EDU PLUS – czynna w okresie 01.09.2020 do 31.08.2021 – POBIERZ
 • REGULAMIN PLACU ZABAW – POBIERZ
 • ZASADY EWAKUACJI – PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA – POBIERZ

GALERIA

REKRUTACJA

JAK BYĆ NASZYM UCZNIEM?
 1. Najpierw porozmawiajmy, rodzic/rodzice/opiekun z dyrektorem szkoły lub koordynatorem edukacji domowej,
 2. Następnie prosimy o zapoznanie się z dokumentami szkoły, tymi wymienionymi powyżej w części „przed decyzją o zapisie – do poczytania”,
 3. Jeżeli wszystko jest do zaakceptowania, a nawet spodobała się Państwu nasza szkoła, będziemy prosić o złożenie dokumentów. Na każdym etapie uśmiechnięty koordynator edukacji domowej służy swoją pomocą. Potrzebne dokumenty to:
  wniosek o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
  kwestionariusz kandydata na ucznia do szkoły w edukacji domowej,
  oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  #opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest wymagana, ale jak jest to chętnie się z nią zapoznamy,
  #świadectwo ukończenia poprzedniej klasy – to oczywiście nie dotyczy pierwszoklasistów.

PODSTAWA PRAWNAFORMULARZ REKRUTACYJNY

Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, choć praktykowanym przez niewielką liczbę polskich rodzin.
Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 37 ust. 1 do 8, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w następującym brzmieniu:
Ust. 1.
Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
Ust. 2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1. przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
2. do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
Ust. 3.
przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust.
1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Ust. 4.
Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
Ust. 5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Ust. 6.
Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.
Ust. 7.
Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust.1, obejmującego:
1. prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7;
2. zapewnienie dostępu do:
a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
3. udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa ust. 4.
Ust. 8.
Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1. na wniosek rodziców;
2. jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;
3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

KONTAKT

DANE SZKOŁY

– – – 

UWAGA:
Z powodu utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego preferowana jest zdalna praca sekretariatu.
Prosimy w miarę możliwości o kontakt drogą mailową lub telefonicznie.
Na terenie szkoły obowiązuje:

 • Wejście do budynku szkoły pojedynczo, należy zdezynfekować ręce.
 • Prosimy zachować odstęp pomiędzy osobami 1,5 m.
 • Wymagana jest maseczka.
 • Prosimy stosować się do poleceń pracowników szkoły oraz
  instrukcji znajdujących się przy wejściu.

– – –

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel”

Adres:
os. Urocze 14
31-954 Kraków

Telefon:
Centrala: 12 307 06 12

E-mail: szkola@edukacjaemmanuel.org

Godziny pracy sekretariatu:
Pn. – Pt. w godzinach 8’oo do 16’oo

Godziny pracy psychologa szkolnego:
pn.: 8’oo do 13’oo
wt.: 9’oo do 13’oo
śr.: 9’oo do 13’oo
czw.: 12’oo do 17’oo
pt.: 8’oo do 12’oo

Podmiot prowadzący:
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja
Adres: os. Urocze 14 lok. 113, 31-954 Kraków
NIP: 9512096829

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego – KRS: 0000187206
E-mail: sei@edukacjaemmanuel.org

Numer rachunku bankowego:
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja
31-954 Kraków, os. Urocze 14
BNP Paribas Bank Polska 88 2030 0045 1110 0000 0405 6710

Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Emmanuel”, os. Urocze 14, 31-954 Kraków. Podane dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat

  Treść wiadomości

  Anti-Spam (wymagane)
  captcha

  MAPA DOJAZDU

  [/vc_row
  BACK
  /* ]]> */