EDUKACJA DOMOWA - SZKOŁA PODSTAWOWA

NASZA OFERTA:

 • Konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej – na bieżąco,
 • Spotkania organizowane dla przyjaciół edukacji domowej, cykliczne warsztaty edukacyjne z wybranych przedmiotów,
 • Egzaminy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze,
 • Możliwość skorzystania z indywidualnie napisanego planu pracy tygodniowej/miesięcznej/rocznej oraz ze szkolnych materiałów edukacyjnych,
 • Wspieramy zakup środków dydaktycznych, wysyłamy materiały warsztatowe – gry ,quiz, majsterkowanie, tablice, i inne,
 • Oferujemy możliwość skorzystania z zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • W szkole są dostępni: pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta, logopeda, fizjoterapeuta, dentysta i pielęgniarka szkolna.

NAUKA W FORMIE EDUKACJI DOMOWEJ ZWOLNIONA JEST Z OPŁAT:

 • Wpisowego,
 • Czesnego,
 • Za egzaminy semestralne, roczne, (maturalne – dot. liceum w ED).

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja wspiera kształcenie dzieci w Polsce. Naszym pragnieniem i celem stało się wychowanie pełnego pasji, odpowiedzialnego młodego pokolenia, które będzie pozytywnie oddziaływało na społeczeństwo. Ten cel realizujemy poprzez m.in tworzenie placówek edukacyjnych oferujących kształcenie oparte na biblijnych zasadach, wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli i pracowników systemu oświaty.

Pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia jest Jacek Weigl – pełen pasji ojciec czwórki dzieci. Zgromadził wokół siebie grupę osób z kilkunastu środowisk chrześcijańskich w Warszawie, które tak jak on chciały wysokiego poziomu kształcenia dla swoich dzieci oraz właściwego ukształtowania ich charakteru. Andrzej Witek – Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja. Mąż, ojciec trzech córek, dziadek, chrześcijanin – naśladowca Chrystusa, działacz charytatywny na rzecz dzieci i młodzieży

DOKUMENTY

 • REGULAMIN EDUKACJI DOMOWEJ_SP – POBIERZ
 • WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA NAUKĘ POZA SZKOŁĄ – POBIERZ
 • KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA NA UCZNIA – POBIERZ
 • OŚWIADCZENIE DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ – POBIERZ
 • ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW – POBIERZ
 • PŁATNOŚCI W SZKOŁACH „EMMANUEL” – KOMUNIKAT – POBIERZ
 • KALENDARZ PRACY SZKOŁY – POBIERZ
 • STATUT SZKOŁY – POBIERZ
 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – POBIERZ
 • POLISA EDU PLUS – czynna w okresie 01.09.2019 do 31.08.2020 – POBIERZ
 • REGULAMIN PLACU ZABAW – POBIERZ
 • ZASADY EWAKUACJI – PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA – POBIERZ
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – POBIERZ
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z RODO – POBIERZ
 • WYKAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW – POBIERZ
 • PLATFORMA MOODLE – POBIERZ
 • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI – POBIERZ

GALERIA

REKRUTACJA

ZASADY PRZYJĘCIA:

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków:

 1. Odbycie indywidualnej rozmowy rodziców/opiekunów z dyrektorem,
 2. Zapoznanie się przez rodziców/opiekunów z podstawowymi dokumentami szkoły, w tym w szczególności ze statutem, programem wychowawczym oraz zasadami współpracy rodziców ze szkołą,
 3. Złożenie następującej dokumentacji:
  > wniosku do dyrekcji szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej,
  > wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
  > kwestionariusza kandydata na ucznia do szkoły podstawowej w edukacji domowej,
  > oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  > zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  > opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  > w przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

PODSTAWA PRAWNA

Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, choć praktykowanym przez niewielką liczbę polskich rodzin.
Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 37 ust. 1 do 8, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w następującym brzmieniu:
Ust. 1.Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
Ust. 2.Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1. przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
2. do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
Ust. 3. przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust.
1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Ust. 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
Ust. 5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Ust. 6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.
Ust. 7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust.1, obejmującego:
1. prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7;
2. zapewnienie dostępu do:
a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
3. udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa ust. 4.
Ust. 8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1. na wniosek rodziców;
2. jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;
3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

STREFA RODZINNA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły lub specjalistą ds. edukacji domowej,
w celu omówienia warunków współpracy.


Egzaminy indywidualnie uzgadniane z rodzicami w zakresie terminów i danych przedmiotów.

KONTAKT

DANE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa „Emmanuel”

Adres:
os. Urocze 14
31-954 Kraków

Telefon:
Sekretariat: 12 307 06 12
Pedagog / Świetlica – (po godz. 13’oo): 12 307 06 41

E-mail: szkola@edukacjaemmanuel.org

Godziny pracy sekretariatu:
Pn. – Czw. w godzinach 8’oo do 16’oo
Pt. to czas na naszą „cichą” pracę, czyli dzień bez stron 🙂

Godziny pracy pedagoga szkoły:
Pn; Śr; Pt. w godzinach 8’oo do 13’oo
wt. w godzinach 8’oo do 12’oo
czw. 
w godzinach 12’oo do 17’oo

Podmiot prowadzący:
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja
Adres: os. Urocze 14 lok. 113, 31-954 Kraków
NIP: 9512096829
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego – KRS: 0000187206
E-mail: sei@edukacjaemmanuel.org

Numer rachunku bankowego:
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja
31-954 Kraków, os. Urocze 14
BNP Paribas Bank Polska 88 2030 0045 1110 0000 0405 6710

LICZNIK ODWIEDZIN

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Anti-Spam (wymagane)
captcha

MAPA DOJAZDU

BACK